REGULAMIN PARKU LINOWEGO „TARZAN”  W KARPACZU

1. W Parku  Linowego  mogą  korzystać  osoby  pełnoletnie  oraz  niepełnoletnie  za  pisemną  zgodą  rodziców  lub  opiekunów  prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu przez rodziców/opiekunów, zgody na korzystanie z parku można  otrzymać w Biurze Obsługi  Klienta  Parku Linowego.

2. Wejście  do  Parku  Linowego  następuje  na  własną  odpowiedzialność.

3. Osoby poniżej 12 roku życia mające nie mniej niż 135 cm wzrostu mogą wejść na wysokość tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na trasę łatwą. Przeznaczoną trasą dla dzieci poniżej 135 cm wzrostu jest Baby Tarzan.

4. Na  trasę trudną dla  dorosłych  mogą  wejść osoby  mierzące  nie  mniej  niż  165 cm  wzrostu. Na trasę Łatwą mogą wejść osoby mierzące nie mniej niż 135 cm.

5. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym  zapoznaniu się  z  Regulaminem,  uiszczeniu  opłaty oraz  przejściu  szkolenia  z  zasad  bezpieczeństwa  obowiązujących  w  Parku  Linowym.

6. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.

7. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.

8. Wejście na pierwszą platformę w Parku Linowym może mieć miejsce tylko w obecności Instruktora Parku.

9. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.

10. Trasa dla dorosłych wymaga lepszego przygotowania kondycyjnego.

11. Pracownicy Parku Linowego nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w Parku.

12. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w „Parku Linowym”:

a) Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

b) Tylko Instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.

c) Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.

d) W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek z karabinkiem i lonżą,  kask.

e) Na Parku obowiązuje wyłącznie obuwie sportowe (pełne, kryte). Niedopuszczalne są buty typu sandały czy klapki. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

f) Przedmioty ostre noże itp, oraz takie, które podczas przejścia po atrakcjach mogą zostać utracone, należy zdeponować w miejscu wskazanym przez obsługę Parku.

g) Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.

h) Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).

i) Podczas przeprawy przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami idącego.

j) Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.

k) Na jednej platformie nie powinny znajdować się więcej niż dwie osoby.

l) Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.

m) Do przepinania się można używać również pętli z liny stalowej oplecionej wokół słupa.

n) Wpinając się do pętli wokół słupa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od słupa).

o) Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.

p) Przed zjazdem na linie należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się do pętli oplecionej wokół słupa, potem drugim karabinkiem w linę stalową a następnie rozkręcić lonżę bloczka i wpiąć bloczek w linę. Dopiero potem odpiąć karabinek z pętli oplecionej wokół słupa i przepiąć w linę zjazdową zamkiem w odwrotną stronę w stosunku do pierwszego karabinka.

q) Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się  bloczek zjazdowy (symbolizuje go żółta taśma naklejona na linę służącą do zjazdu) a następnie karabinki z lonży (symbolizuje  je  czerwona  taśma  naklejona  na  każdą  linę).

r) Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży  bloczka i nie kłaść ręki na  stalowej  linie, co grozi skaleczeniem.

s) Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu około 50cm nad platformą, chwycić ręką liny przed bloczkiem tak, aby nie odjechać z powrotem i wstać.

 Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.

t) Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół słupa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.

u) W przypadku doznania osłabienia należy wezwać obsługę Parku Linowego, zostaniemy sprawnie sprowadzeni na poziom zerowy.

v) Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach.

w) Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.

x) Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

y) Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.

z) Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.

aa) Uwaga, Park jest monitorowany.

Zarządca Parku

Regulamin Parku Linowego

Rezerwacje grupowe – Regulamin